Assembly 

System Assembly

합성기(COMBINER),MODEL:C-450AH

...


소방용 무전기 접속 단자 내, 외부 단자함 2개 방향의 입력을 하나의 출력 단자로 합성 시켜주는 결합기.Frequency..............................................................450MHz
Number of input................................................................2
Number of output..............................................................1
Insertion loss.............................................................3.5dB
Isolation......................................................................20dB
VSWR....................................................................1.5(max)
Size(mm)...................................................W72 x H80 x D45

출력합성기(MIXER COMBINER)MODEL:MC-4000AH

...


FM 라디오, 무선호출기, 소방무선, 셀룰러주파수 대역을 하나로 합성하여 출력하는 장치.Frequency range..............................................88-108MHz
.......................................................................160~170MHz
.......................................................................320~330MHz
...............................................................................450MHz
.......................................................................800~900MHz
Insertion loss................................................................1dB
Isolation......................................................................20dB
VSWR....................................................................1.5(max)
Size(mm).................................................W144 x H66 x D44

분배기(DISTRIBUTOR),MODEL:FD-100AH

...


FM 라디오 대역용 2 분배기Frequency.........................................................88-108MHz
Number of input.................................................................1
Number of output...............................................................2
Insertion loss.............................................................3.5dB
Isolation......................................................................20dB
VSWR....................................................................1.5(max)
Size(mm)...................................................W72 x H80 x D45

분배기(DISTRIBUTOR),MODEL:WBD-88900AH 특허제100428호

...


88MHz∼900MHz 대역용 광대역 2 분배기Frequency.........................................................88-900MHz
Number of input.................................................................1
Number of output...............................................................2
Insertion loss.............................................................3.5dB
Isolation......................................................................20dB
VSWR....................................................................1.3(max)
Size(mm)...............................................W235 x H225 x D50

종단저항(DUMMY LOAD),MODEL:WDL-50AH

...


88MHz∼900MHz 대역용 종단저항Impedance....................................................................50Ω
VSWR....................................................................1.5(max)
Handling power........................................................5Watts
Size(mm).......................................................Ø24 x H72

FM종단저항(DUMMY LOAD).MODEL:FDL-50AH

...


FM 라디오 대역용 종단저항Impedance....................................................................50Ω
VSWR....................................................................1.5(max)
Handling power........................................................5Watts
Size(mm)...............................................W150 x H60 x D100

무전기 접속단자함(TERMINAL BOARD)MODEL:TB-2128AH

...


필요시 무전기를 연결하여 내부와 외부간에 통화가 가능하도록 하는 단자함으로 매입형(옥내용)과 자립형(옥외용)이 있다.Insertion loss.............................................................2.0dB
Type of connector............................................BNC or TNC
Size(mm).............................................W210 x H280 x D120

공용안테나(WIDE BAND ANTENNA)MODEL:FREC-81349AH

...


FM 라디오, 무선호출기, 소방무선, 셀룰러주파수 대역의 송수신을 할 수 있는 다중대역용 안테나.Frequency........................................................88~900MHz
Omnidirectional Antenna
VSWR....................................................................1.5(max)
Impedance....................................................................50Ω
Size(mm)...............................................W210 x H310 x D60

분배기(DISTRIBUTOR),MODEL:AD-900KAH

...


AM 라디오 대역용 2 분배기Frequency.......................................................535-1605KHz
Number of input.................................................................1
Number of output...............................................................2
Insertion loss.............................................................3.5dB
Isolation......................................................................20dB
VSWR....................................................................1.5(max)
Size(mm).................................................W50 x H60 x D100

임피던스 정합기(MATCHING BOX)MODEL:MAT-250AH

...


AM 라디오 대역에서 사용하는 50:200 임피던스 변환 및 정합기Frequency......................................................535~1605KHz
Input impedance............................................................50Ω
Output impedance........................................................200Ω
Insertion loss..............................................................0.5dB
VSWR.....................................................................1.5(max)
Size(mm)................................................W150 x H60 x D100

AM종단저항(DUMMY LOAD).MODEL:ADL-200AH

...


AM 라디오 대역용 종단저항Impedance..................................................................200Ω
VSWR....................................................................1.5(max)
Handling power........................................................5Watts
Size(mm)...............................................W150 x H60 x D100

지지행가(SUSPENSION CLAMP)MODEL:SC-2042AH

...


LCX 20D 또는 42D CABLE 고정용Apply to LCX 20D and 42D
Clamp Size.................................................W30 x H53 x D20
Hanger Size...............................................W30 x H63 x D33

브라켓트(BRACKET),MODEL:SB-890AH

...


직경25mm 이하의 누설동축케이블 고정용Apply to ..........................................................AH0808 cable
.......................................................................AH0707 cable
..............................................................3/8' radiating cable
..............................................................1/2" radiating cable
..............................................................7/8" radiating cable
Insulator Size(mm)......................................W40 x H80 x D32
Supporter Size(mm)....................................W40 x H30 x D40

애자(INSULATOR),MODEL:SI-515AH

...


AM 유도선 고정용Apply to ..........................................................AH0303 cable
Insulator Size(mm)...............................................Ø 38 x H45
Supporter Size(mm).............................................Ø 12 x H40

AM/FM/PAGER 수신 ANTENNA MODEL:AFPA-8330AH

...


AM/FM/PAGER 대역 수신안테나Frequency.................................88~330MHz / 535~1605KHz
RF amplifier
......Gain....................................AM 10dB / FM/PAGER 20dB
......Noise.......................................................less than 6dB
......Temp...........................................................-30℃~50℃
......DC power................................................................15V
Impedance....................................................................50Ω
Size(mm)
......Base.........................................................300 x 300mm
......Supporter..................................................φ80 x 1M/5M
......Antenna.....................................................φ25.4 x 2.5M